Küldd be! - trükköd, tipped, praktikád, recepted!
  Gyors, vendégváró finomságok - Variációk lepényre

Pályázati feltételek - Story: Küldd be!

2013. április 16., kedd 11:00

Küldd be! - trükköd, tipped, praktikád, recepted

Szervező: Sanoma Media Budapest Zrt., a Story magazin kiadója A pályázat beküldési határideje: visszavonásig folyamatos

1. A pályázat leírása

A Küldd be! pályázat keretében bármilyen eredeti praktika, tipp, trükk, vélemény, ötlet és recept beküldhető a Story szerkesztőségébe a család, divat, szépség, egészség, konyha témakörben. Minden beküldött pályázat, a beküldő nevének feltüntetésével kikerül a www.storyonline.hu/női_extra rovat oldalára, a beküldéstől számított maximum 4 héten belül. Közülük pedig hetente egy, a zsűri által legeredetibbnek, leghasznosabbnak ítélt beküldés (legyen az egy recept, egy 10 perces trükk, egy takarítási praktika, stb.) bekerül a Story magazin aktuális lapszámába (a megjelenésről e-mailben tájékoztatjuk a pályázót) és a nyertes beküldő nettó 5 000 forint pénzjutalomban részesül.

2. Részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A pályázat ideje alatt egy személy korlátlan számban küldhet be pályázati anyagot, azzal, hogy a pályázatra a jelentkezők kizárólag általuk elkészített pályaművekkel nevezhetnek.. Tekintettel a pályázat tematikájára, a Pályázó által beküldött anyagok szöveges része az 1000 karaktert nem haladhatja meg.

A pályázat anyag beküldésével Pályázó szavatolja, hogy az abban szereplő szellemi alkotások és szerzői művek (szövegek, fotók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében egyébként rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen és a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint azok tekintetében a Szervező részére további felhasználási engedélyt adjon, és azok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, a szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a Szervező általi felhasználást kizárná vagy akadályozná.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatban található szöveges és képi tartalom nem tartalmazhat (a) más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve ha a jelen szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Media Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot.

A pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

3. A pályázat beküldésének határideje és módja

A pályázatokat e-mailben várjuk a storyextra@sanomamedia.hu e-mail címre folyamatosan, a pályázat visszavonásáig. Kézzel írott anyagot nem áll módunkban elfogadni. Az e-mailben küldött pályázatok ?tárgy? mezőjében kérjük, tüntesse fel a "Story, Küldd be!" jeligét!

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a storyextra@sanomamedia.hu e-mail címre várjuk. A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név és lakcím megadása. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek. A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a jelen szabályzatban szereplő kitételeket megsérti

4. Elbírálás és díjazás

A Story magazin szerkesztőségének tagjaiból álló zsűri a pályázatokat saját hatáskörben bírálja el, figyelembe véve a pályázati anyag pályázati feltételeknek való megfelelőségét, eredetiségét és képi megvalósítását. A pályázat keretében minden héten egy győztes kerül kiválasztásra, a zsűri által legjobbnak ítélt pályaművet nettó 5 000 forint pénzdíjon felül azzal is jutalmazzuk, hogy beküldött anyagát közzétesszük a Story magazin valamely későbbi lapszámában. A pontos megjelenésről a nyertes pályázót e-mailben értesítjük. A Nyerteseket minden esetben-e-mailben értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa használt e-mail cím érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.

5. A pénznyeremény kifizetésének feltétele

A nyereményre, illetve a nyeremény átvételére való jogosultság további feltétele, hogy a nyertes Játékos a jogszabályok által megkívánt valamennyi, az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtés elvégzéséhez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul, hibátlanul, a valóságnak megfelelő adatok megadásával megtegyen, és azt határidőben átadja a Sanoma Media Budapest ZRt. kapcsolattartójának részére. A jelen feltétel irányadó arra az esetre is, ha az adott nyeremény átadásához, vagy biztosításához a Játékosnak valamely adatot meg kell adnia, vagy valamely cselekményt meg kell tennie (pl.: adóazonosító jel megadása).

A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult, amely esetben a nyeremények (díjak) biztosítására a Sanoma Media Budapest ZRt. felelősséget vállal. A jelen szabályzatban kitűzött pénzjutalom a nyertes magánszemély személyi jövedelemadó köteles jövedeleme, összevonandó jövedelemnek minősül.

A meghirdetett összeg nettó, a személyi jövedelemadó-előleg levonása után fennmaradó összeg, amely kifizetésre kerül. A Sanoma Media Budapest ZRt. a törvényes határidőn belül a nyertes részére a személyi jövedelemadó bevallása elkészítéséhez szükséges igazolást a jövedelem összegéről és a levont adóelőlegről kiállítja és az általa megadott lakcímére postára adja.

6. Szerzői jogok

A pályázati anyag beküldésével Pályázó földrajzilag és időben korlátlan, ingyenes, az átdolgozás jogát is magában foglaló felhasználási jogot enged Szervező részére a pályázati anyagnak a www.storyonline.hu weboldalon való megjelentetésére, valamint a 4. pontban foglaltak szerint a Story magazin hetilapban történő megjelentetésére Szervező erre vonatkozó döntése esetén. A nevezéssel a Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályamű fentebb részletezett felhasználásának ellenértéke a felhasználással részére biztosított megjelenés és publicitás, és erre tekintettel kifejezetten lemond az ezzel kapcsolatos minden további díjazásról és ellenszolgáltatásról.

7. Adatkezelés

A Pályázó a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a nyertesek kiértesítése és az adóterhek megfizetése céljából, legfeljebb a nyertes kiválasztását követő 6 hónapig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a pályázat lebonyolításához szükséges adatait, az a pályázatból való kizárásához vezet. Szervező a fenti személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

8. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (pl. névelírás), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,károkért,veszteségekért.

9. Egyéb

A Pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező a pályázai anyagnak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti közzétételével egyidejűleg, a pályázati anyaggal összekapcsolva nyilvánosságra hozza. A Pályázó a pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja jelen szabályzatot, és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Budapest, 2013. április 11.


Story Női Extra
Tévéműsor
01:20 Portré
02:15 Delta
00:00 Gringo

Sikertelen kapcsolódás
 
  • polc.hu
  • Online ár:
  • Ft
  • Eredeti ár: Ft
  • % megtakarítás
További könyvajánlatok:
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft
  • Online ár: Ft